szukaj

Mail info@grandapartments.pl Telefon +48 510 510 994 SiedzibaKróla Jana Kazimierza 1, 81-742 Sopot; Wałowa 25C/2, 80-858 Gdańsk Zaprzyjaźnij sięna Facebook Śledź nasna Twitter Zobacz nasna Instagram Odwiedź nasna Pinterest

Imię

Nazwisko

Mail

Telefon

Wiadomość

Polityka prywatności


GRAND APARTMENTS (WWW.GRANDAPARTMENTS.PL)

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Niniejsza polityka prywatności wskazuje jakie informacje mogą być o Tobie gromadzone, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane oraz komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Ponadto niniejsza polityka prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Grand Apartments oraz zawiera informacje o plikach cookies wykorzystywanych przez nasz serwis, a także zasadach przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu za pomocą plików cookies.

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności zostały przygotowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określanego jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), obowiązujące od 25.05.2018 r.

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Agata Kuffel, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grand Apartments Agata Kuffel, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581408887, REGON: 221582376, z siedzibą w Sopocie 81-742, przy ul. Króla Jana Kazimierza 1.DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ


1. Sytuacje, w których przetwarzamy Twoje dane
Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz przez nas poproszony o podanie nam swoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Twoje dane osobowe przetwarzamy zatem zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, na przykład gdy za pośrednictwem naszego serwisu dokonujesz rezerwacji apartamentu. Za każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją lub gdy poprzez nasz serwis skorzystasz z formularza kontaktowego również przetwarzamy Twoje dane osobowe, np. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe lub gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach i akcjach promocyjnych.

2. Cel przetwarzania
Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu świadczenia usług oferowanych w naszym serwisie oraz w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi reklamacji lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Jeżeli to konieczne możemy z własnej inicjatywy kontaktować się z Tobą w sprawach organizacyjnych, np. w sprawach związanych z Twoją rezerwacją. Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości. Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:
a) monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi),
b) ewentualnego profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi, które mogą Cię zainteresować,
c) ewentualnego marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki któremu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,
d) ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
e) monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług.

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej akcji promocyjnej, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, w celu organizacji konkursu lub promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

3. Jakie dane przetwarzamy
Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś, jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez nas innych narzędzi) albo zostały nam udostępnione lub powierzone przez innych administratorów danych, np. zewnętrznych serwisów rezerwacyjnych, Twojego banku itp. Przetwarzamy także dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies). Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).

4. Podstawa przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
1) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

2) wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
3) realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegająca np. na:
a) przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
b) przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
c) badaniu satysfakcji klientów lub
4) spełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wynikającego m.in. z:
a) ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
b) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
c) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) ustawy z dnia 16.07.2014 r. prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

5. Podanie danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być niezbędne, np. do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać. W niektórych przypadkach zatem niepodanie danych może powodować brak możliwości korzystania z usług serwisu.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać najkrócej, jak to możliwe, tj. tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
a) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
b) zawarta umowa przestanie obowiązywać oraz ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą za pośrednictwem serwisu,
c) nastąpi odwołanie przez Ciebie zgody, którą wyraziłeś na przetwarzanie danych dla określonego celu,
d) zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodne z właściwymi przepisami prawa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Tym samym bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.


TWOJE UPRAWNIENIA

1. Przysługuje Ci prawo żądania uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.
2. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych niekompletnych.

3. Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:
a) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
4. Przysługuje Ci prawo żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda; przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
5. Przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
a) zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych,
b) brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych,
c) nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.
6. Przysługuje Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych:
a) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu,
b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
7. W rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych w punktach 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.
8. Przysługuje Ci prawo żądania otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:
a) które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub
b) które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, że doszło do naruszenia Twoich praw możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH, USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:
1) wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie; Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana;

2) udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi lub realizacji części zadań związanych z poprawnym jej wykonaniem – w takim przypadku (nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo) Twoje dane mogą być przekazywane w określonym celu do zewnętrznych podmiotów, w tym podmiotów podwykonawczych, z których pomocy korzystamy; są to m.in.:
a) osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
b) dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia naszego serwisu,
c) hostingodawca,
d) biuro księgowe,
e) podmiot ułatwiający optymalizację serwisu,
f) podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne;
3) w szczególnych przypadkach zostaniemy poproszeni o udostępnienie Twoich danych podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.


COOKIES (CIASTECZKA)

Nasz serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), czyli danych informatycznych, w szczególności niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych w pamięci Twojego urządzenia, za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu internetowego.

1. Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu.
2. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwis do Twoich indywidualnych potrzeb oraz ewentualnego profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszym serwisie. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3. Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania oraz są od nich wolne. Mechanizm cookies w żadnym wypadku nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek informacji z Twojego urządzenia, a jedynie umożliwia na dostęp do wybranych informacji.
4. Wykorzystywane przez nas cookies różnią się od siebie rodzajem i trwałością.
4.1. Ze względu na czas przez jaki plik cookie będzie umieszczony w Twoim urządzeniu, pliki cookies wykorzystywane w serwisie można podzielić na:
a) cookies sesyjne – są przechowywane w Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
b) cookies trwałe – są przechowywane w Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
4.2. Ze względu na pochodzenie, pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie można podzielić na:
a) cookies własne – umieszczone w serwisie bezpośrednio przez nas;
b) cookies zewnętrzne – umieszczone w serwisie przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały przez nas wywołane, np. Google Analytics, Facebook itp.
5. Wykorzystujemy pliki cookies m.in. do:
a) konfiguracji serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji działania serwisu;
b) tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości;
c) pozyskiwania informacji o źródle, z którego dany użytkownik trafił na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego, Google Adwords itp.);
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
6. Wykorzystywanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie; chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi świadczonej drogą elektroniczną – wówczas Twoja zgoda nie jest wymagana.
6.1. Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.
6.2. Możesz nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszego serwisu (przede wszystkim przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. W związku z tym zalecamy, abyś sprawdził ustawienia i ewentualnie dokonał zmian zgodnych z Twoimi preferencjami prywatności. Pamiętaj, że masz możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
8. Jeżeli wyrazisz zgodę, żeby ustawienia oprogramowania, z których korzystasz, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z udzieleniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej polityce prywatności. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu.
9. Pamiętaj, że wyłączenie przez Ciebie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

Świadcząc usługi drogą elektroniczną, możemy także instalować oprogramowanie w Twoim urządzeniu lub korzystać z tego oprogramowania. Poinformujemy Cię jednak o tym przed jego instalacją i poprosimy o Twoją zgodę na jego instalację i używanie.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z naszą polityką prywatności?

Skontaktuj się mailowo wysyłając wiadomość pod adres odo@grandapartments.pl lub pisemnie wysyłając list zaadresowany do Grand Apartments Agata Kuffel, ul. Króla Jana Kazimierza 1, 81-742 Sopot z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.


Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej polityki prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie serwisu w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI. Korzystanie z naszego jest równoznaczne z akceptacją powyższej polityki.

apartamenty


zatrzymaj się u Nas

filtruj
Przyjazd
przyjazd
Wyjazd
wyjazd
Liczba osób
liczba osób
Miasto
miasto
sortuj

Sprawdź i zarezerwuj

Neptun Park Smile&Relax
gdansk apartamenty, apartamenty gdansk, Neptun Park Apartments, Gdańsk przy wynajem apartamentów Neptun Park Filler ap

Neptun Park Smile&Relax

 • max. liczba osób: 3
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 39 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Waterlane Island Studio
Waterlane Island Gdańsk apartamenty, apartamenty Wyspa Spichrzów Filler ap

Waterlane Island Studio

 • max. liczba osób: 2
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 30 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Stanislaus
sopot apartamenty, apartamenty sopot, luksusowe apartamenty w sopocie, wynajem apartamentow sopot, sopot hotel, sopot wynajem apartamentow Filler ap

Stanislaus

 • max. liczba osób: 3
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 33 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Africana
Sopot apartamenty, apartamenty sopot, wakacje w sopocie, apartamenty w sopocie, wynajem apartamentow sopot, sopot hotel Filler ap

Africana

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 60 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Lighthouse
sopot apartamenty haffnera, apartamenty sopot, wynajem apartamentów w sopocie, sopot apartamenty przy plaży Filler ap

Lighthouse

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 57 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Patio Mare Premium
patio mare sopot, sopot apartamenty, apartamenty sopot, wynajem apartamentów sopot Filler ap

Patio Mare Premium

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 46 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Studio Monte
sopot apartamenty, apartamenty sopot monte cassino, wynajem apartamentow w sopocie Filler ap

Studio Monte

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 37 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Studio Okrzei
Sopot apartamenty, wynajem noclegów w Sopocie, apartamenty przy plaży, sopot noclegi, noclegi nad morzem, sopot hotel, wakacje nad morzem, noclegi nad morzem, sopot pokoje, sopot mieszkania do wynajęcia Filler ap

Studio Okrzei

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 35 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Blue Marlin Premium
luksusowe apartamenty sopot, sopot blue marlin, sopot sheraton, sopot grand hotel Filler ap

Blue Marlin Premium

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 71 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Veranda
sopot apartamenty, apartamenty sopot, noclegi w sopocie, wynajem apartamentow sopot, sopot apartamenty na morzem Filler ap

Veranda

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 55 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Ocean
gdansk apartamenty, apartamenty gdansk, cztery oceany gdansk wynajem, park reagana Filler ap

Ocean

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 30 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Patio Mare 2
apartamenty w sopocie, sopot noclegi, noclegi sopot, noclegi w sopocie, apartamenty sopot Filler ap

Patio Mare 2

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 51 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Victoria Residence 9
victoria residence apartamenty, sopot apartamenty, luksusowe apartamenty sopot Filler ap

Victoria Residence 9

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 43 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Wave Premium - Na Fali
sopot apartamenty monte cassino, sopot luksusowy hotel, sopot sheraton Filler ap

Wave Premium - Na Fali

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 36 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Blue Marlin z tarasem
blue marlin sopot exclusive apartments, sopot apartamenty, wynajem apartamentow w sopocie Filler ap

Blue Marlin z tarasem

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 46 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Aura 2 Studio
Aura Gdańsk apartamenty, Chmielna apartamenty, wyspa spichrzów apartamenty Filler ap

Aura 2 Studio

 • max. liczba osób: 2
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 28 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Wypoczynkowy - Nadmorski Dwór
gdansk apartamenty, apartamenty gdansk jelitkowo, apartamenty sopot przy plaży, sopot noclegi, noclegi nad morzem, sopot hotel, wynajem noclegów w sopocie Filler ap

Wypoczynkowy - Nadmorski Dwór

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 54 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Dębowy
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, apartamenty w sopocie, sopot noclegi, sopot hotel Filler ap

Dębowy

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 56 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Plażowy 2
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Plażowy 2

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 64 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Aura 2 Premium
Aura Gdańsk apartamenty, Chmielna apartamenty, wyspa spichrzów apartamenty Filler ap

Aura 2 Premium

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 65 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Gracja Deluxe
Sopot apartamenty, wynajem noclegów w Sopocie, apartamenty przy plaży, sopot noclegi, noclegi nad morzem, sopot hotel, wakacje nad morzem, noclegi nad morzem, sopot pokoje, sopot mieszkania do wynajęcia Filler ap

Gracja Deluxe

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 43 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Prowansalski
sopot apartamenty, apartamenty sopot, luksusowe apartamenty w sopocie, wynajem apartamentow sopot, sopot hotel, sopot wynajem apartamentow Filler ap

Prowansalski

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 70 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Marokański
sopot apartamenty, apartamenty sopot, luksusowe apartamenty w sopocie, wynajem apartamentow sopot, sopot hotel, sopot wynajem apartamentow Filler ap

Marokański

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 50 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Sand
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, noclegi sopot, sopot hotel Filler ap

Sand

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 43 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Neptun Park 5
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, noclegi sopot, sopot hotel Filler ap

Neptun Park 5

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 36 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Duet
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow Filler ap

Duet

 • max. liczba osób: 3
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 32 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa C36
bastion wałowa gdańsk, apartamenty gdansk, gdansk apartamenty stare miasto, old town gdansk Filler ap

Bastion Wałowa C36

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 45 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Neptun Park Superior
Neptun Park Apartments, Gdańsk przy wynajem apartamentów Neptun Park Filler ap

Neptun Park Superior

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 4
 • powierzchnia: 81 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa D111a
bastion wałowa gdańsk, apartamenty gdansk, gdansk apartamenty stare miasto, old town gdansk Filler ap

Bastion Wałowa D111a

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 44 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Classic 2
sopot apartamenty, apartamenty sopot, wynajem apartamentow w sopocie Filler ap

Classic 2

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 50 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Plażowy
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, sopot hotel Filler ap

Plażowy

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 34 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Parkowy
Sopot apartamenty, apartamenty Sopot, Sopot wynajem noclegów, Sopot wynajem apartamentów, noclegi w sopocie, Sopot noclegi Filler ap

Parkowy

 • max. liczba osób: 3
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 28 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Lucky 7
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Lucky 7

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 47 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Orange - Nadmorski Dwór
Gdansk apartamenty gdansk jelitkowo, sopot apartamenty przy plaży, sopot noclegi, noclegi nad morzem, sopot hotel, wakacje nad morzem, noclegi nad morzem, sopot pokoje, sopot mieszkania do wynajęcia Filler ap

Orange - Nadmorski Dwór

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 43 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa D95
bastion wałowa gdańsk, apartamenty gdansk, gdansk apartamenty stare miasto, old town gdansk Filler ap

Bastion Wałowa D95

 • max. liczba osób: 7
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 61 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Nadmorski 3
gdansk apartamenty, apartamenty gdansk jelitkowo, apartamenty sopot przy plaży, sopot noclegi, Filler ap

Nadmorski 3

 • max. liczba osób: 2
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 36 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Neptun Park - Da Vinci
neptun park gdańsk, apartamenty gdansk przy plazy i morzu, luksusowe apartamenty w gdansku Filler ap

Neptun Park - Da Vinci

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 76 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Monte 2
sopot apartamenty, sopot monte cassino, sopot gracja, sopot noclegi, noclegi sopot, sopot wynajem apartamentow Filler ap

Monte 2

 • max. liczba osób: 7
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 56 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Amber
sopot apartamenty, apartamenty sopot, noclegi w sopocie, wynajem apartamentow sopot, sopot apartamenty na morzem Filler ap

Amber

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 37 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Victoria Residence 15
victoria residence apartamenty, sopot apartamenty, luksusowe apartamenty sopot Filler ap

Victoria Residence 15

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 42 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Pastelowy
Gdańsk bursztynowa apartamenty, gdańsk apartamenty blisko morza, wynajem apartamentów gdańsk Filler ap

Pastelowy

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 43 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Sunrise
sopot apartamenty, sunrise sopot, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Sunrise

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 4
 • powierzchnia: 80 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Neptun Park 4
gdansk apartamenty neptun park, noclegi gdansk, apartamenty gdansk, sopot apartamenty wynajem Filler ap

Neptun Park 4

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 50 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Parkowy 2
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, sopot hotel, sopot noclegi nad morzem Filler ap

Parkowy 2

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 35 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Wrzosowy - Neptun Park
Wrzosowy to trzypokojowy apartament, który położony jest przy samym morzu, na osiedlu Neptun Park - prestiżowym kompleksie budynków położonych w Gdańsku Jelitkowie. Bardzo cicha i spokojna okolica, to tylko jedne z atutów Wrzosowego. Filler ap

Wrzosowy - Neptun Park

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 81 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Sopocka Deluxe
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow Filler ap

Sopocka Deluxe

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 50 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Mera
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Mera

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 32 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Angielska Grobla 1
Gdańsk apartamenty, angielska grobla gdańsk, wynajem apartamentów w Gdańsku Filler ap

Angielska Grobla 1

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 46 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Love Loft
Sopot apartamenty, wynajem loft sopot, grand apartments sopot, luksusowe apartamenty sopot Filler ap

Love Loft

 • max. liczba osób: 8
 • liczba pokoi: 4
 • powierzchnia: 108 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Waterlane Island Deluxe 2
Waterlane Island Gdańsk, apartamenty Wyspa Spichrzów Filler ap

Waterlane Island Deluxe 2

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 48 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Neptun Park - Karmelowy
neptun park gdańsk, apartamwnty gdansk przy plazy i morzu, luksusowe apartamenty w gdansku Filler ap

Neptun Park - Karmelowy

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 70 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Atelier
sopot apartamenty, apartamenty sopot, noclegi w sopocie, wynajem apartamentow sopot, sopot apartamenty na morzem Filler ap

Atelier

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 55 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Laguna 2
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Laguna 2

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 52 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Waterlane Island 4 Eight
Grand Apartments, Waterlane chmielna apartamenty gdańsk, wynajem apartamentów w gdańsku na starówce Filler ap

Waterlane Island 4 Eight

 • max. liczba osób: 8
 • liczba pokoi: 4
 • powierzchnia: 96 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Blue Marlin Prestige
blue marlin sopot, luksusowe apartamenty sopot, sopot grand hotel, sopot sheraton Filler ap

Blue Marlin Prestige

 • max. liczba osób: 7
 • liczba pokoi: 4
 • powierzchnia: 140 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Marina 1
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Marina 1

 • max. liczba osób: 2
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 28 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Monte 4
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Monte 4

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 80 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Wave Prestige 1B - Na Fali
sopot luksusowe apartamenty, sopot na fali, apartamenty sopot, sheraton sopot Filler ap

Wave Prestige 1B - Na Fali

 • max. liczba osób: 3
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 25 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Victoria Residence 3
victoria residence apartamenty, sopot apartamenty, luksusowe apartamenty sopot Filler ap

Victoria Residence 3

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 49 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa 4 Eight
bastion wałowa gdańsk, apartamenty gdansk, gdansk apartamenty stare miasto, old town gdansk Filler ap

Bastion Wałowa 4 Eight

 • max. liczba osób: 8
 • liczba pokoi: 4
 • powierzchnia: 100 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Wave Deluxe - Na Fali
sopot apartamenty monte cassino, sopot luksusowy hotel, sopot sheraton Filler ap

Wave Deluxe - Na Fali

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 53 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Red
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow Filler ap

Red

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 60 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Aura 2 Superior
Aura Gdańsk apartamenty, Chmielna apartments gdańsk, wyspa spichrzów apartamenty Filler ap

Aura 2 Superior

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 52 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Neptun Park 6
gdansk apartamenty, apartamenty gdansk, hotel gdansk, wynajem apartamentow w gdansku blisko morza Filler ap

Neptun Park 6

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 65 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Okrzei Residence 1
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Okrzei Residence 1

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 47 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa D111b
bastion wałowa gdańsk, apartamenty gdansk, gdansk apartamenty stare miasto, old town gdansk Filler ap

Bastion Wałowa D111b

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 50 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Vintage
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, noclegi sopot, sopot hotel Filler ap

Vintage

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 80 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Waterlane SPA
Waterlane szafarnia apartamenty gdańsk, wynajem apartamentów w gdańsku na starówce Filler ap

Waterlane SPA

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 50 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Haffnera 12
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow Filler ap

Haffnera 12

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 53 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Blue Marlin Premier
blue marlin sopot exclusive apartments, sopot apartamenty, wynajem apartamentow w sopocie Filler ap

Blue Marlin Premier

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 43 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Neptun Park New York
gdansk apartamenty blisko plazy, apartamenty gdansk, gdansk wynajem apartamentow Filler ap

Neptun Park New York

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 75 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Tulipan
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow Filler ap

Tulipan

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 38 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa D22
bastion wałowa gdańsk, apartamenty gdansk, gdansk apartamenty stare miasto, old town gdansk Filler ap

Bastion Wałowa D22

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 33 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Botanika
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Botanika

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 45 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Nautica
apartamenty w sopocie, sopot noclegi, noclegi sopot, noclegi w sopocie, apartamenty sopot, sopot apartamenty Filler ap

Nautica

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 60 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Wave Prestige 4 - Na Fali
sopot luksusowe apartamenty, sopot na fali, apartamenty sopot, sheraton sopot Filler ap

Wave Prestige 4 - Na Fali

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 52 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Forma
sopot apartamenty, luksusowe apartamenty sopot, sopot hotel Filler ap

Forma

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 62 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Altus 2
Sea Towers Gdynia, apartamenty gdynia, gdynia wynajem apartamentów Filler ap

Altus 2

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 50 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Marina 3
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Marina 3

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 40 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Willa Halina
Willa Halina Sopot, sopot apartamenty, wynajem apartamentów w Sopocie przy plaży Filler ap

Willa Halina

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 38 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Parkur 2
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Parkur 2

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 41 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Willa Sobieski
Grand Apartments, Willa Sobieski Sopot, sopot apartamenty, wynajem apartamentów w Sopocie przy plaży Filler ap

Willa Sobieski

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 46 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Brabank Superior
apartamenty Brabank Gdańsk, Stare Miasto Gdańsk apartamenty, apartamenty Gdańsk Filler ap

Brabank Superior

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 52 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Nadmorski 2
Gdansk Apartamenty, noclegi Gdansk, apartamenty Gdansk, wynajem apartamentów Gdansk Filler ap

Nadmorski 2

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 38 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Wave Executive - Na Fali
sopot apartamenty monte cassino, sopot luksusowy hotel, sopot sheraton Filler ap

Wave Executive - Na Fali

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 39 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Marina 2
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Marina 2

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 36 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Wave Prestige 1A - Na Fali
sopot luksusowe apartamenty, sopot na fali, apartamenty sopot, sheraton sopot Filler ap

Wave Prestige 1A - Na Fali

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 44 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Victoria Residence 9A
victoria residence apartamenty, sopot apartamenty, luksusowe apartamenty sopot Filler ap

Victoria Residence 9A

 • max. liczba osób: 2
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 29 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Baltic
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Baltic

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 56 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Classic
sopot apartamenty, apartamenty sopt, wynajem noclegow w sopocie, sopot hostel Filler ap

Classic

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 54 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Nadmorski 1
gdansk apartamenty, apartamenty gdansk, gdansk hotel, gdansk apartamenty na morzem, sopot apartamenty Filler ap

Nadmorski 1

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 46 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Parkur
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Parkur

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 75 m2

Sprawdź i zarezerwuj

La Playa 1
La Playa Apartamenty Sopot, wynajem apartamentów w Sopocie, sopot apartamenty Filler ap

La Playa 1

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 20 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Angielska Grobla 6
Gdańsk apartamenty, angielska grobla gdańsk, wynajem apartamentów w Gdańsku Filler ap

Angielska Grobla 6

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 55 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Laguna 1
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Laguna 1

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 38 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Parkowy Deluxe
Parkowa Deluxe Sopot, Sopot apartamenty blisko plaży, apartamenty Sopot nad samym morzem Filler ap

Parkowy Deluxe

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 93 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa D105
bastion wałowa gdańsk, apartamenty gdansk, gdansk apartamenty stare miasto, old town gdansk Filler ap

Bastion Wałowa D105

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 45 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Malibu
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, sopot hotel, sopot apartamenty blisko plazy Filler ap

Malibu

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 52 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Attic
Attic, sopot strych, sopot loft, sopot apartamenty, sopot apartament dwupoziomowy Filler ap

Attic

 • max. liczba osób: 2
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 50 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Haffnera 2
opot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Haffnera 2

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 63 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Waterlane Island Deluxe 1
Waterlane Island Gdańsk apartments, apartamenty Wyspa Spichrzów Filler ap

Waterlane Island Deluxe 1

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 48 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Patio Mare 3
sopot apartamenty, apartamenty sopot, wynajem apartamentów w sopocie, sopot apartamenty przy plaży Filler ap

Patio Mare 3

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 40 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Neptun Park Premium
Neptun Park Gdańsk apartamenty, Gdańsk apartamenty nad morzem, wynajem apartamentów w gdańsku. Filler ap

Neptun Park Premium

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 75 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa 1
bastion wałowa gdańsk, apartamenty mieszkania z widokiem na starówkę bastion wałowa Filler ap

Bastion Wałowa 1

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 45 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa D76
bastion wałowa gdańsk, apartamenty gdansk, gdansk apartamenty stare miasto, old town gdansk Filler ap

Bastion Wałowa D76

 • max. liczba osób: 7
 • liczba pokoi: 4
 • powierzchnia: 78 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Secret Garden
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Secret Garden

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 50 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Waterlane Island Deluxe 3
Waterlane Island Gdańsk apartments, apartamenty Wyspa Spichrzów Filler ap

Waterlane Island Deluxe 3

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 37 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Sopocka Rezydencja
Luksusowe apartamenty sopot, apartamenty na wynajem w sopocie, sopot wynajem apartamentów i noclegow, sopot hotel, apartamenty w sopocie Filler ap

Sopocka Rezydencja

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 53 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Willa Morska
Willa Morska Sopot, luksusowe apartamenty sopot, sopot blue marlin, sopot sheraton, sopot grand hotel Filler ap

Willa Morska

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 52 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Tartaczna Deluxe
Tartaczna Apartamenty Gdańsk, wynajem apartamentów w Gdańsku Filler ap

Tartaczna Deluxe

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 28 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Monte 3
Sopot apartamenty, noclegi w sopocie, sopot hotel, luksusowe apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, sopot nocowanie Filler ap

Monte 3

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 80 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Bastion Wałowa D70
bastion wałowa gdańsk, apartamenty gdansk, gdansk apartamenty stare miasto, old town gdansk Filler ap

Bastion Wałowa D70

 • max. liczba osób: 6
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 60 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Lawenda Bałtyku Neptun Park
neptun park gdańsk, apartamenty gdansk przy plazy i morzu, luksusowe apartamenty w gdansku Filler ap

Lawenda Bałtyku Neptun Park

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 3
 • powierzchnia: 90 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Haffnera
Sopot apartamenty, wynajem noclegów w Sopocie, apartamenty przy plaży, sopot noclegi, noclegi nad morzem, sopot hotel, wakacje nad morzem, noclegi nad morzem, sopot pokoje, sopot mieszkania do wynajęcia Filler ap

Haffnera

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 60 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Victoria Residence 10
victoria residence apartamenty, sopot apartamenty, luksusowe apartamenty sopot Filler ap

Victoria Residence 10

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 43 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Studio Kościuszko
sopot apartamenty, apartamenty sopot, sopot wynajem apartamentow, hotel sopot molo Filler ap

Studio Kościuszko

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 1
 • powierzchnia: 29 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Wave Prestige 10 - Na Fali
sopot luksusowe apartamenty, sopot na fali, apartamenty sopot, sheraton sopot Filler ap

Wave Prestige 10 - Na Fali

 • max. liczba osób: 4
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 53 m2

Sprawdź i zarezerwuj

Blue Marlin Executive
blue marlin sopot exclusive apartments, sopot apartamenty, wynajem apartamentow w sopocie Filler ap

Blue Marlin Executive

 • max. liczba osób: 5
 • liczba pokoi: 2
 • powierzchnia: 53 m2

mapa apartamentów

Znalazłeś coś dla siebie? Masz pytania? skontaktuj sie z nami