szukaj

Mail info@grandapartments.pl Telefon +48 510 510 994 SiedzibaKróla Jana Kazimierza 1, 81-742 Sopot; Wałowa 25C/2, 80-858 Gdańsk Zaprzyjaźnij sięna Facebook Śledź nasna Twitter Zobacz nasna Instagram Odwiedź nasna Pinterest

Imię

Nazwisko

Mail

Telefon

Wiadomość

Polityka prywatności


GRAND APARTMENTS (WWW.GRANDAPARTMENTS.PL)

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Niniejsza polityka prywatności wskazuje jakie informacje mogą być o Tobie gromadzone, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane oraz komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Ponadto niniejsza polityka prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Grand Apartments oraz zawiera informacje o plikach cookies wykorzystywanych przez nasz serwis, a także zasadach przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu za pomocą plików cookies.

Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności zostały przygotowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określanego jako RODO, ORODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), obowiązujące od 25.05.2018 r.

Ilekroć poniżej mówimy o danych, mamy na myśli podane nam przez Ciebie lub uzyskane przez nas z innych źródeł Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Agata Kuffel, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grand Apartments Agata Kuffel, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9581408887, REGON: 221582376, z siedzibą w Sopocie 81-742, przy ul. Króla Jana Kazimierza 1.DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ


1. Sytuacje, w których przetwarzamy Twoje dane
Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz przez nas poproszony o podanie nam swoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. Twoje dane osobowe przetwarzamy zatem zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, na przykład gdy za pośrednictwem naszego serwisu dokonujesz rezerwacji apartamentu. Za każdym razem, gdy zgłaszasz się do nas ze swoją sprawą lub reklamacją lub gdy poprzez nasz serwis skorzystasz z formularza kontaktowego również przetwarzamy Twoje dane osobowe, np. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe lub gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach i akcjach promocyjnych.

2. Cel przetwarzania
Twoje dane przetwarzamy przede wszystkim w celu świadczenia usług oferowanych w naszym serwisie oraz w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi reklamacji lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Jeżeli to konieczne możemy z własnej inicjatywy kontaktować się z Tobą w sprawach organizacyjnych, np. w sprawach związanych z Twoją rezerwacją. Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości. Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:
a) monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi),
b) ewentualnego profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi, które mogą Cię zainteresować,
c) ewentualnego marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki któremu możemy informować Ciebie o naszej ofercie,
d) ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
e) monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług.

Jeśli udzieliłeś nam zgody, możemy wysyłać Tobie nasz newsletter lub kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy. Gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie lub innej akcji promocyjnej, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, w celu organizacji konkursu lub promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

3. Jakie dane przetwarzamy
Przetwarzamy zarówno dane, które sam nam podałeś, jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez nas innych narzędzi) albo zostały nam udostępnione lub powierzone przez innych administratorów danych, np. zewnętrznych serwisów rezerwacyjnych, Twojego banku itp. Przetwarzamy także dane podane nam przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies). Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).

4. Podstawa przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
1) zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub

2) wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
3) realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegająca np. na:
a) przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
b) przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,
c) badaniu satysfakcji klientów lub
4) spełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wynikającego m.in. z:
a) ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
b) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
c) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) ustawy z dnia 16.07.2014 r. prawo telekomunikacyjne.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

5. Podanie danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być niezbędne, np. do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać. W niektórych przypadkach zatem niepodanie danych może powodować brak możliwości korzystania z usług serwisu.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać najkrócej, jak to możliwe, tj. tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
a) przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
b) zawarta umowa przestanie obowiązywać oraz ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą za pośrednictwem serwisu,
c) nastąpi odwołanie przez Ciebie zgody, którą wyraziłeś na przetwarzanie danych dla określonego celu,
d) zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodne z właściwymi przepisami prawa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Tym samym bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych). Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.


TWOJE UPRAWNIENIA

1. Przysługuje Ci prawo żądania uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Twoich danych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Twoich danych.
2. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych niekompletnych.

3. Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane usuniemy wówczas, gdy:
a) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
4. Przysługuje Ci prawo żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda; przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
5. Przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
a) zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych,
b) brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych,
c) nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.
6. Przysługuje Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych:
a) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu,
b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
7. W rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych w punktach 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.
8. Przysługuje Ci prawo żądania otrzymania Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:
a) które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub
b) które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą umowy.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, że doszło do naruszenia Twoich praw możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH, USŁUGI ZEWNĘTRZNE, ODBIORCY DANYCH

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje, gdy:
1) wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie; Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana;

2) udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi lub realizacji części zadań związanych z poprawnym jej wykonaniem – w takim przypadku (nadal pozostając administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo) Twoje dane mogą być przekazywane w określonym celu do zewnętrznych podmiotów, w tym podmiotów podwykonawczych, z których pomocy korzystamy; są to m.in.:
a) osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
b) dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia naszego serwisu,
c) hostingodawca,
d) biuro księgowe,
e) podmiot ułatwiający optymalizację serwisu,
f) podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne;
3) w szczególnych przypadkach zostaniemy poproszeni o udostępnienie Twoich danych podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.


COOKIES (CIASTECZKA)

Nasz serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), czyli danych informatycznych, w szczególności niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych w pamięci Twojego urządzenia, za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu internetowego.

1. Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu.
2. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwis do Twoich indywidualnych potrzeb oraz ewentualnego profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszym serwisie. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu oraz przypisaną wartość.
3. Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania oraz są od nich wolne. Mechanizm cookies w żadnym wypadku nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek informacji z Twojego urządzenia, a jedynie umożliwia na dostęp do wybranych informacji.
4. Wykorzystywane przez nas cookies różnią się od siebie rodzajem i trwałością.
4.1. Ze względu na czas przez jaki plik cookie będzie umieszczony w Twoim urządzeniu, pliki cookies wykorzystywane w serwisie można podzielić na:
a) cookies sesyjne – są przechowywane w Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
b) cookies trwałe – są przechowywane w Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
4.2. Ze względu na pochodzenie, pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie można podzielić na:
a) cookies własne – umieszczone w serwisie bezpośrednio przez nas;
b) cookies zewnętrzne – umieszczone w serwisie przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały przez nas wywołane, np. Google Analytics, Facebook itp.
5. Wykorzystujemy pliki cookies m.in. do:
a) konfiguracji serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji działania serwisu;
b) tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości;
c) pozyskiwania informacji o źródle, z którego dany użytkownik trafił na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego, Google Adwords itp.);
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
6. Wykorzystywanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie; chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi świadczonej drogą elektroniczną – wówczas Twoja zgoda nie jest wymagana.
6.1. Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.
6.2. Możesz nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszego serwisu (przede wszystkim przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. W związku z tym zalecamy, abyś sprawdził ustawienia i ewentualnie dokonał zmian zgodnych z Twoimi preferencjami prywatności. Pamiętaj, że masz możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
8. Jeżeli wyrazisz zgodę, żeby ustawienia oprogramowania, z których korzystasz, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z udzieleniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej polityce prywatności. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu.
9. Pamiętaj, że wyłączenie przez Ciebie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

Świadcząc usługi drogą elektroniczną, możemy także instalować oprogramowanie w Twoim urządzeniu lub korzystać z tego oprogramowania. Poinformujemy Cię jednak o tym przed jego instalacją i poprosimy o Twoją zgodę na jego instalację i używanie.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z naszą polityką prywatności?

Skontaktuj się mailowo wysyłając wiadomość pod adres odo@grandapartments.pl lub pisemnie wysyłając list zaadresowany do Grand Apartments Agata Kuffel, ul. Króla Jana Kazimierza 1, 81-742 Sopot z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.


Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej polityki prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie serwisu w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI. Korzystanie z naszego jest równoznaczne z akceptacją powyższej polityki.

Kuchnia

kuchnia w zabudowie z pełnym wyposażeniem, kuchenka mikrofalowa, piekarnik, lodówka, płyta grzewcza, zmywarka, czajnik elektryczny, ekspres do kawy

Pokój dzienny

dwuosobowa kanapa rozkładana, TV, szafka RTV, fotel z podnóżkiem, stół + cztery krzesła

Sypialnia

łóżko dwuosobowe, szafa

Łazienka

prysznic, pralka, suszarka do włosów

Balkon

 

Patio Mare 3

  • max. liczba osób: 4
  • liczba pokoi: 2
  • powierzchnia: 40m2

LOKALIZACJA
apartament położony na ekskluzywnym i strzeżonym kompleksie Patio Mare - znajduje się w samym sercu kurortu, przy ulicy Bolesława Chrobrego, w bliskiej odległości od brzegu morza, molo i Monte Cassino

POMIESZCZENIA
Apartament składa się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki z wc oraz balkonu

W POBLIŻU
Hala Widowiskowo-Sportowa Ergo Arena, Monte Cassino, Plaża

PARKOWANIE
 prywatne miejsce w hali garażowej + możliwość parkowania w zależności od dostępności przed kamienicą na zamkniętym terenie

Położenie na mapie

kalendarz

wybierz dostępny termin zaznaczając go na kalendarzu oraz wskaż liczbę osób

jeśli zrobiłeś to wcześniej kliknij REZERWUJ

termin wolny
termin zajęty
Data przyjazdu: 23/03/2019
Data wyjazdu: 26/03/2019
Liczba osób:
Ilość noclegów: 3
Cena całkowita: PLN
Przepraszamy, ale wybrany termin nie jest dostępny.
Wybrany termin jest za krótki.
Wystąpił błąd. Prosimy o bezpośredni kontakt: +48 510 510 994

Wybierz termin i wskaż liczbę osób